You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Česky Česky
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu T&T Czech Brands s.r.o. na adrese www.t-tomi.cz (dále jen „internetový obchod“). Tyto obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a tvoří část obsahu kupních smluv, které jsou uzavřeny v internetovém obchodě. Pokud si strany v kupní smlouvě neujednají obsah práv a povinností odlišně od těchto podmínek, platí obchodní podmínky. Ustanovení smlouvy má přednost před obchodními podmínkami. Pokud uzavírají kupní smlouvu společnost T&T Czech Brands s.r.o., jako prodávající a kupujícím je spotřebitel, jsou tyto podmínky součástí kupní smlouvy a jako takové jsou k dispozici ke stažení spotřebiteli spolu s kupní smlouvou.

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy podle občanského zákoníku a v případě spotřebitele odpovídají ustanovením zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a obsahují veškeré informace podle ustanovení § 1811 a následující občanského zákoníku pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli prostřednictvím internetového obchodu.

I. Vymezení pojmů

a) Prodávající – společnost T&T Czech Brands s.r.o., se sídlem Vodní 130/26, Horka nad Moravou, 783 35, IČ: 29450667, e-mail: t-tomi@t-tomi.cz, tel.: +420 774 351 007

b) Kupující – kupujícím je podnikatel, tedy osoba, která nakupuje zboží podle těchto obchodních podmínek za účelem výkonu své obchodní činnosti; kupujícím je spotřebitel, tedy osoba, která nenakupuje zboží za účelem výkonu své obchodní činnosti, ale za účelem osobního užití.

c) Kupní smlouva - kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

d) Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní dle písm. c), kterou uzavřel jako prodávající podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti a jako kupující spotřebitel, tedy fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

e) Distanční smlouva – je smlouva, kterou uzavírá prodávající a kupující jako spotřebitel prostředky komunikace na dálku (internet), které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran smlouvy – prostřednictvím internetového obchodu

e) Zboží a cena – údaje o veškerém zboží, jeho vlastnostech a přesných cenách s příslušnými poplatky a daněmi, které jsou nabízeny ke koupi jsou uvedeny úplně na adrese www.t-tomi.cz.

f) Reklamační řád – jsou úplné informace o odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží a postupech, kterými může kupující uplatnit vady u prodávajícího, které jsou zveřejněny na adrese www.t-tomi.cz/reklamační-řád

II. Uzavření kupní smlouvy

a) Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy na zboží tak, že zašle prostřednictvím formuláře v internetovém obchodě objednávku zboží s uvedením druhu a počtu kusů, takto je stanovena i cena zboží, která odpovídá cenám uvedeným na adrese internetového obchodu. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou ke stažení níže a pro uložení na trvalý nosič dat.

b) Přijetí návrhu smlouvy činí prodávající tak, že potvrzuje přijetí objednávky kupujícího na elektronickou poštu kupujícího uvedenou v objednávce a doručením potvrzení přijetí objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.

c) Okamžikem uzavření kupní smlouvy jsou kupující a prodávající vázáni obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, bez potvrzení seznámení se s obchodními podmínkami nelze objednávku odeslat.

d) zaplacení kupní ceny – viz III. Platební podmínky

e) záloha na kupní cenu - prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

f) Dárkový poukaz (voucher)

Dárkový poukaz T-TOMI je možné uplatnit pouze v oficiálním e-shopu www.t-tomi.cz nebo ve firemní prodejně ve Šternberku, kde Vám bude hodnota poukazu odečtena z ceny nákupu.. Společnost T&T Czech Brands s.r.o. nabízí jak tištěný dárkový poukaz, který je možné zaslat prostřednictvím České pošty, tak i elektronický dárkový poukaz, které lze zakoupit přes náš e-shop a které budou zákazníkovi zaslány po ověření platby i s platným kódem pro uplatnění voucheru. Platnost všech našich poukazů je vždy jeden rok od data nákupu. Po tomto datu je poukaz neplatný. V případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) nebo oprávněné reklamace na který byl uplatněn dárkový poukaz, Vám může být vrácena částka prostřednictvím jiného dárkového poukazu. Toto platí i opakovaně. Pokud zákazník nevyužije celou nominální hodnotu dárkového poukazu (voucheru), nebo učiní-li zákazník nákup v nižší hodnotě než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení finančního rozdílu. Voucher je určen pouze k jednorázovému nákupu zboží a nelze jej vyměnit za peníze. V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů, které je v rozporu s dobrými mravy a kdy takováto činnost nese známky podvodného jednání, společnost T&T Czech Brands s.r.o. si vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění.

III. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

a) Ceny - prodávající si vyhrazuje právo změny zveřejněných cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku bez sankcí odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

b) Způsoby plateb – platbu kupní ceny je možno provést těmito způsoby:

platba v hotovosti při převzetí zboží u prodávajícího v provozovně ve Šternberku, Nádražní 49

dobírka – platba oproti převzetí zboží při dodání prostřednictvím doručovatele

platba předem převodem na účet - možnost zaplatit na bankovní účet prodávajícího a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolí kupující v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky budou kupujícímu nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje přijdou kupujícímu i elektronickou poštou, pokud zadal do objednávky kontaktní e-mail. Zboží bude dodáno po připsání platby na účet prodávajícího.

IV. Dodací podmínky

a) Způsob dodání zboží – zboží dodává podle dostupnosti produktů a provozních možností prodávající v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky kupujícímu nebo provedení platby kupujícím v případě platby převodem na účet, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a další dokumenty nezbytné k užívání zboží. Dodání zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím dopravce PPL, České pošty a Zásilkovny.

b) Cena dodání – uvedené ceny odpovídají jedné objednávce, jsou uvedeny bez DPH (daně z přidané hodnoty)...viz sekce doprava

V. Odstoupení od smlouvy

a) Storno objednávky ze strany kupujícího (podnikatele) – kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před předáním zboží prodávajícím dopravci k doručení kupujícímu, a to bez jakéhokoliv postihu.

b) Odstoupení od smlouvy uzavřené se spotřebitelem za pomoci prostředků komunikace na dálku - V souladu s ustanovením § 1829 a následujících občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku prostřednictvím internetového obchodu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě nese kupující spotřebitel pouze náklady na navrácení zboží. Platby za vrácené zboží na účet vedený v SR posílá prodávající s poplatky k tíži příjemce. Odstoupení od smlouvy provede spotřebitel takto:

odešle dopis (na adresu T&T Czech Brands s.r.o., Nádražní 49, 785 01 Šternberk) nebo email (na t-tomi@t-tomi.cz) s textem: "Odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) uzavřené na internetovém obchodě T&T Czech Brands s.r.o. a požaduji vrácení zaplacené kupní ceny za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo účtu)." Datum a podpis

nebo

odešle vytištěný a vyplněný formulář pro odstoupení od smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, který je ke stažení pod Obchodními podmínkami a zboží doručí na adresu prodávajícího: T&T Czech Brands s.r.o. Nádražní 49, 785 01 Šternberk

Zboží, které bude spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, odešlete nejlépe v původním obalu, nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi, avšak vždy v obalu, který ochrání zboží před poškozením, za které by v takovém případě odpovídal spotřebitel. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající zašle peníze za zboží a peníze za dodání převodem na účet spotřebitele nebo způsobem, který zvolil spotřebitel v odstoupení od kupní smlouvy, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve než obdrží prodávající vrácené zboží nebo doklad, že bylo zboží předáno spotřebitelem k dopravě prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je písemné odstoupení odesláno do 14 dnů od převzetí zboží spotřebitelem. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VI. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

VII. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a předpisy Evropské unie. Orgánem dozoru a dohledu nad prodávajícím ve věcech spotřebitelských smluv je Česká obchodní inspekce.