You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Česky Česky
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. 

Vada

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné kupujícím nebo subdodavateli kupujícího

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc vyhotovena v odpovídajícím materiálu a vlastnostech

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Vadou je odchylka od uvedené jakosti.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže se prokáže opak. 

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Spotřebitel nemůže uplatnit vadu, kterou sám způsobil nesprávným užíváním věci.

Má-li věc vadu a spotřebitel ji včas uplatní u prodávajícího má právo:
a ) lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu
            = na bezplatné odstranění vady
b) nelze-li vadu odstranit, nebo se po odstranění opětovně vyskytla nebo má věc více vad
            =  požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze  vady nepřiměřené (funkčnost, estetika)
            = dodání součásti věci, pokud se vada týká pouze součásti věci
            = odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz
c) nelze-li vadu odstranit a ani dodat novou věc
            = odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Dotazy ve věcech reklamace podávejte na: t-tomi@t-tomi.cz